top

Pol de Montgenootschap - Wambeek

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/voorstelling/index.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Met veel droefheid en medeleven met de familie moeten wij u het overlijden melden van onze penningmeester Luc Sergooris op 11 maart 2021.

Oprichting
Het Pol De Montgenootschap werd opgericht op 15 april 2011 op initiatief van Davidsfonds Wambeek.

Vorm van de vereniging
Het Pol de Montgenootschap is een onafhankelijke vereniging, die zich toelegt om de Wambeekse schrijver-dichter Pol de Mont in ere te houden en verder kenbaar te maken bij het grote publiek.

Pol De Montgenootschap 2013

Pol de Montgenootschap
Werkvergadering 2013

Doelstellingen van het Pol De Montgenootschap

 1. Verdieping in het leven en werk van Pol De Mont en ontsluiten ervan;
 2. Initiatieven nemen voor het bewaren en ontsluiten van erfgoed;
 3. De belangen verdedigen van het Vlaams karakter van zijn geliefkoosde geboortestreek, het Pajottenland;
 4. De opmaak en uitbouw van een archief rond Pol de Mont;
 5. (eventueel) De realisatie van een museum rond Pol de Mont behartigen;
 6. (boek)Uitgaven realiseren en culturele activiteiten organiseren betreffende Pol de Mont en de (schone) kunsten.

Huishoudelijke reglement

 1. Het Pol de Montgenootschap is een autonome vereniging zonder politieke, religieuze of filosofische bindingen.
 2. Het Pol de Montgenootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 3. Het Pol de Montgenootschap zal initiatieven nemen die bijdragen om de gestelde doelstellingen te realiseren.
 4. Het Pol de Montgenootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven, bezitten en beheren.
 5. Het Pol de Montgenootschap zal eventuele opbrengsten aan de realisatie van de doelstellingen besteden.
 6. Het aantal leden van het Pol de Montgenootschap is onbeperkt; de leden onderschrijven de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van het genootschap.
 7. De ledenbijdrage van het Pol de Montgenootschap bedraagt 20 € per jaar (vervaldag 15 april).

  De bijdrage kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE61 7370 3400 5617 van Pol de Montgenootschap met vermelding "bijdrage … (+ jaar vermelden).

 8. De leden van het Pol de Montgenootschap die tijdig het lidgeld betaalden en zich akkoord verklaarden met punt 6 van het huishoudelijk reglement zijn allen lid van de algemene vergadering.
 9. De algemene vergadering van het Pol de Montgenootschap zal jaarlijks (in principe) in de tweede helft van de maand april gehouden worden.
 10. De algemene vergadering kiest het dagelijks bestuur van het Pol de Montgenootschap bij gewone meerderheid; het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een archivaris.
 11. Het mandaat van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de archivaris beloopt 6 (zes) jaar en kan door de algemene vergadering verlengd worden bij gebrek aan nieuwe kandidaten. Tussentijdse verkiezing voor een mandaat of mandaten bij ontslag of ander feit wordt gehouden tijdens de eerstkomende algemene vergadering.
 12. De eerstvolgende verkiezing voor het dagelijks bestuur zal gehouden worden in april 2020.
 13. Bij gehandtekend verzoek van minstens 8 leden aan de voorzitter zal een extra algemene vergadering gehouden worden indien er een laakbaar beleid inzake de doelstellingen en betreffende het huishoudelijk reglement zich stelt. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend.
 14. Bij ontbinding van het Pol de Montgenootschap wordt het actief (na vereffening van eventuele schulden), de roerende en onroerende goederen en het archief bij beslissing van een gewone meerderheid van de algemene vergadering overgedragen aan een vereniging met gelijkaardige doeleinden.
 15. De doelstellingen en het huishoudelijk reglement van het Pol de Montgenootschap kunnen jaarlijks op de algemene vergadering aangepast worden.

Wil je lid worden van het Pol de Montgenootschap of wil je meer info: Contacteer ons via het contactformulier.

Huidige samenstelling van het dagelijks bestuur:

 1. voorzitter: Dirk Lindemans
 2. secretaris: Hendrik Van Eeckhoudt
 3. penningmeester: . .
 4. archivaris: Armand Timmermans

Logo van het Pol de Montgenootschap: de leeuwerik

(verwijzend naar de literaire toenaam voor Pol de Mont: de Brabantse leeuwerik).

Naar boven Print deze pagina