top

Bibliografie Pol de Mont (1857 - 1931)

Deel 1: Poëzie

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/biografie.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1877 Klimoprankskes. (poëzie)

Gedichten van K.M. Pol. de Mont, student in het Klein Seminarie te Mechelen, lid der gilde van Sinte Luitgarde te Brugge, van den letterlievenden kring "De jonge taelvrienden" enz.
De Mont Pol Mechelen: Drukk. J. Ryckmans-Van Deuren. -52p.

Afmetingen:17.75 x 11 (ingenaaid)
1877 Waarheid en leven. (poëzie)

Deeltitels: Cantemus domino; Vlaanderen; Leven; Onder ‘t schouwkleed; Voor de lieve kleinen.
De Mont Pol Brugge: Boekdrukkerij Amaat De Zuttere. -200p

Afmetingen:18.20 x 11.70 (ingenaaid)
1879 Rijzende sterren. (poëzie)

Roeselare: Julius De Meester. -200p.

Afmetingen:16.50 x 12
1879 Jongelingsleven: Ophelia 1 / Intermezzo: Balladen / Ophelia 2 / Studentenleven.

Leuven: Drukkerij der Wed. G. Robyns. -186p.

Afmetingen:14.50 x 10
1879 De eerste mensch. (poëzie)

Leuven: Peeters-Ruelens. -19p.

Afmetingen:19 x 12
1879 Gedichten. [onvolledige vooruitgave van Gedichten 1880]

Slechts enkele exemplaren gedrukt van dit onvolledige boek; de uitgave werd ingezonden voor de 5-jaarlijkse prijskamp, in 1879; volledige uitgave: 1880
Leuven: imp. et lib. Ch. Fonteyn. -166p.

Afmetingen:18 x 12
1880 Gedichten. (poëzie)

Bekroond met de Staatsprijs voor Letterkunde.
1884: 2de druk
1917: vermeerderd en gewijzigd onder de titel: Dichterlente
Leuven: Imp. et lib. Ch. Fonteyn. -310p.

Afmetingen:18 x 12
1881 Lentesotternijen. (poëzie)

Poësie van Pol de Mont ; met een gedicht van Klaus Groth ; een portret naar eene teekening van E. Claus, en het fac-simile van den schrijver;
1903: 2de herziene druk
1920: 3de druk
De Mont Pol Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste. -XIV+135p.

Afmetingen: 20 x 13.50
1882 Loreley. Verstrooide bladzijden uit het boek der lijdenschappen. (poëzie)

Utrecht: J.L. Beijers. -XIV+276p.

Afmetingen: 20 x 13.50
1882 Idyllen. (poëzie).

Deeltitels: Opdracht aan J.A. Van Droogenbroeck; Sonnettentrits; Hektor en Andromache; Pulcinello; Een rapeling.
De Mont Pol Sneek: H. Pijttersen Tzn. -114p.

Afmetingen: 20.80 x 13.50
Gedrukt bij C.H. Susan Jr., te 's Gravenhage.
1884 Gedichten. Tweede druk.

1ste druk: 1880
Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste. -310p.

Afmetingen: 18 x 12
1884 Idyllen en andere gedichten (poëzie).

De Mont Pol 6 Sneek: H. Pijttersen, Tz. -206p.

Afmetingen: 17.20 x 11
Snelpersdruk van H.C.A Thieme te Nijmegen
1885 Fladderende vlinders. (poëzie).

In de gewone uitgave: 3 koperetsen van Léon Abry, Edgard Farazijn en Piet Verhaert. In de uitgave op Hollandsch papier(50 ex.): daarenboven 2 etsen door Willem Linnig Jr.en Frans Simons en een gegraveerd portret van P.d.M. door Frans Lauwers.
Deeltitels: Op vlinderwieken; Rondeelkens en villanelles; Ritornellen en terzinen; Pantoens en ghazelen; Intermezzo; Sonnetten; Cameeën en antiekpenningen.
De Mont Pol De Mont Pol Rotterdam: Uitgeversmaatschappij "Elsevier". -184p.

Afmetingen: 19 x 12.80 (gebonden - harde geïllustreerde kaft)
Colofon: Van dit boek zijn 50 exemplaren op Hollandsch papier van de Firma Van Gelder Zonen gedrukt. Behalve de drie etsen, welke in de editie op gewoon papier voorkomen, bevat de uitgave op Hollandsch papier nog 2 etsen "Het Bad" door Willem Linnig Jr. en "de paerdjesmolen" door Frans Simons, benevens een portret van den schrijver door Frans Lauwers. Deze exemplaren zijn genummerd van 1 tot 50 en door den schrijver geteekend.
1887 In Noord en Zuid, Idyllen en andere gedichten.

[aangevulde herdruk van Idyllen 1882]
De Mont Pol Rotterdam: Uitgeversmaatschappij "Elsevier". -157p.

Snelpersdruk van H.C.A Thieme te Nijmegen
1888 Zaterdagavond op het land. Vrij bewerkt naar Robert Burns.

De Mont Pol De Mont Pol Amsterdam: S. Warendorf Jr. -Met vele prenten, zonder paginering. E.j. [1888]

Afmetingen: 18.50 x 15.50
1893 Claribella. (poëzie).

Litho tegenover titelpagina van Ferdinand Knopff t.o. pagina 170 van Jef Leempoels.
De Mont Pol Utrecht: J.L. Beijers. -225p.

Afmetingen: 25 x 21.50
1894 Iris. (poëzie).

Met 9 gravures van Henricus, G. Rochegrosse, F. Van Uhde, K. Mertens et F. Khnopff, en een portret "à l'eau forte" van Ph. Zilcken.
Deeltitels: Boerenrozen, Dansstudies, Uit de Legende van Jeschoea-ben Jossef, Penteekeningen en Memories; Klank en Rythmus; Uit den Wonderhoorn; Vizioenen uit de Fransche revolutie.
1897: Tweede druk (gewone editie op velijn zonder platen of randversieringen)
De Mont Pol Antwerpen: J.E. Buschmann. -362p.

Afmetingen: 28 x 18
Deze uitgave:enkel op 250 genummerde luxe-exemplaren., gedrukt met elzevier-letter op Van Gelderpapier; iedere bladzijde is omlijst met takken, bladeren en bloemen in stemmig-groene kleur.
1896 Dat liedeken van Here Halewyn.

Geïllustreerd door K. Doudelet (op hout gesneden door E. Pellens).
Bevat: a) Inleiding, door P.d.M.; b)Het oude Liedeken van Here Halewijn; c) De 2 Halewijngedichten van P.d.M.; d) De Franse vertaling van a, b en c.
Antwerpen: J.E. Buschmann.

Enkel op 100 genummerde exemplaren. De gedichten van P.d.M.: uit Iris (1894).
1897 Iris. Tweede uitgave.

Titeluitgave van de druk van 1894 maar zonder de randversieringen op de pagina's en zonder de afbeeldingen.
Antwerpen: J.E. Buschmann. -363p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50
1897 Van Jezus.

Geïllustreerd door Karel Doudelet op 7 volle pagina's; Uit: Iris. (De Legende van Jeschoea-ben Jossef, maar zonder het gedicht "Later").
Antwerpen: J.E. Buschmann. - 71p

Vlaamse bibliofiele uitgaven nr. 15.
Oplage van 270 genummerde exemplaren; gedrukt in grijs en zwart op geschept papier van Van Gelder.
1903 Lentesotternijen en de Twee eerste Idyllen. Tweede herziene druk. De Mont Pol Utrecht: H. Van Romburgh. -160p.

Afmetingen: 21 x 15.50
1905 De roode zwaan.

Gedicht uit Iris.
Met houtsneden door Edw. Pellens.
Antwerpen: J.E. Buschmann. -[22]p. Geen paginering. Z.j. [1905]

Reeks: IXe Jaarboek der Scalden
1917 Dichterlente. (poëzie)

Deeltitels: Ophelia; Spoken en beelden; Dominatores terrae; Noordsche silhoeetten; Aqua forti; Lichtsprankels; De eerste mensch; Naklank; Nawoord.
[Derde vermeerderde uitgave van Gedichten 1880]
De Mont Pol Antwerpen: Gust Janssens. -270p.

Titelpagina in tweekleuren druk: zwart-rood;
Afmetingen:19.20 x 14 (ingenaaid)
Colofon: Op al de exemplaren dezer nieuwe uitgaaf staat de naamstempel van den schrijver.
1920 Lentesotternijen en de Twee eerste Idyllen. Volksuitgave.

3de herziene druk. Bevat dezelfde gedichten als de uitgave van 1903. (de 6 blz aantekeningen werden weggelaten).
Antwerpen en Leiden: Uitgeverij Mercurius / Antwerpen: De Vos-Van Kleef. -126p.

Afmetingen: 18 x 11.50
1922 Zomervlammen. Verzen. (poëzie).

Deeltitels: Zomervlammen; Natuur; Oorkonden.
Met voorwoord van Victor de Meyere.
Met een teekening door F. Khnopff
De Mont Pol 5 Leiden: A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. --XV+200p.

Afmetingen:20.50 x 15.10 (ingenaaid)
Colofon: Van dit boek werden gedrukt 100 genummerde pracht eksemplaren op Oud Engels papier, alle door de dichter getekend.
1929 Aan mijn Payottenland.

Bevat ook het gedicht De Payotten Assche:
Geschied- en oudheidkundige Kring van West-Brabant. -39p. z.j. [1929]

Afmetingen: 13.50 x 10.50
Druk. Jan van Achter.

POSTHUUM

1932 Bloemlezing uit zijn poëzie. (bloemlezing)

Bezorgd en toegelicht door Dr. George Meir.
Bevat: Inleidend woord; Gedichten; Lentesotternijen; Loreley; Idyllen en andere gedichten; Fladderende vlinders; In noord en zuid; Claribella; Iris; Lentesotternijen, tweede uitgave; Dichterlente; Zomervlammen; Ongebundelde gedichten
De Mont Pol 1 De Mont Pol Antwerpen: De Sikkel. / Amsterdam: De Spieghel. -326p.

Afmetingen:25.30 x 16 (gebonden harde kaft)
Titelpagina in tweekleuren druk: zwart - rood;
Colofon: Van dit boek werden 40 exemplaren gedrukt op Hollandsch papier "Pannekoek", genummerd van I tot XL, en 300 exemplaren op Antique Wove, genummerd van 41 tot 340. Dit is nummer…

Geraadpleegde bronnen:

Website: Schrijversgewijs.be.

Naar boven Print deze pagina