top

Bibliografie Pol de Mont (1857 - 1931)

Deel 7: Bloemlezing, schoolboeken, redevoeringen enz.

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/biografie.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1882 Tafel van verschillige uitspraken, door de Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde sedert hare stichting gedaan in antwoord op taalkundige vragen, in haren schoot opgegeven. Loven: P.K. Peeters. -8p.
1883 Bloemlezing uit Nederlandsche dichters van Hooft tot op onze dagen, bijeengebracht en van biographische en taalkundige aanteekeningen voorzien. (schooluitgave)

Ten gebruike van Normaalscholen en gestichten van Middelbaar onderwijs in beide graden.
Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste. -VIII+352p.
1885 Practisch-theoretische spraakleer der Hoogduitsche taal, naar de methode van Robertson bewerkt en met talrijke oefeningen voorzien. (schooluitgave)

Ten gebruike der scholen van Middelbaar, Normaal en Lager onderwijs / door Carl Hebbel, en, Pol. de Mont .
De verzameling bestaat uit: I. De "Spraakleer", in 2 deelen. -2. Beknopte uitgave van de "Spraakleer" in 1 deel. - 3. Sleutel der oefeningen uit de "Spraakleer".
Lier: Jos. van In & Cie. -116p.
1886 Deutsches Lesebuch aus den besten Dichtern und Schriftstellern, zum Gebrauch bei dem ersten Unterricht im Deutschen, zusammengestellt und mit erlauternden Anmerkungen in niederländischer und französischer Sprache versehen. (schooluitgave)

Carl Hebbel en Pol de Mont
Lier: Jos. van In en Cie. - twee delen. -XII -220 en 301p.
1886 Eerste vertaalboek. Verzameling van Fransche, stukken ten behoeve van het Nederlandsch taalonderricht, uitgegeven en met aanteekeningen voorzien. (schooluitgave)

Ten gebruike der scholen van Normaal, Middelbaar en meer gevorderd Lager onderwijs
Door Pol de Mont en H. Roumen
Hasselt: W. Klock. -91p.
1886 Tweede vertaalboek. verzameling van Fransche, Duitsche en Engelsche stukken, ten behoeve van het Nederlandsch taalonderricht, met aanteekeningen.(schooluitgave)

Door Pol de Mont en H. Roumen.
Hasselt: W. Klock. -295p
1888 Poëzie en Proza, uit de werken van de beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers, ten gebruike van Middelb. en Normaal Onderwijs.

Door Pol De Mont en Maurits Sabbe.
Bestaat uit 2 deelen, ieder deel uit 2 bundels: 1ste stuk: poëzie, 2de stuk: proza. (het eerste deel is geschikt voor de lagere, het tweede voor de hoogere klassen)
1912: 2de druk als Poëzie en Proza
Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste.
1888 Onze Nationale Letterkunde. Een keuze uit de werken der beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers, uitgegeven onder toezicht van Pol de Mont.

Verschenen bundeltjes: W. Bilderdijk, Antheunis, Ledeganck, Ecrevisse, Guido Gezelle (1889), Vondel (Lucifer), Sleeckx, S. Daems, Van der Palm, G. Segers, H. Swarth, J. Winkler Prins.
Ninove: Wwde P. Jacobs en Zonen. 1888 - 1991

Ieder bundeltje: 32p. Met een levensschets door Pol de Mont.
1889 Mijn leesboek. Poëzie en proza voor de lagere school.

Door Pol de Mont en Frans Van Cuyck
Hasselt: W. Klock. 3 deeltjes.
1892 Feest-album van 'Antwerpen's landjuweel'. Augustus 1892.

Nederlandsche tekst door Pol de Mont, Fransche vertaling door Jef Van de Venne.
Teekeningen door Jos. De Pooter
Antwerpen: Jaak Mössly. Tekst 9 + 10p. + vele tekeningen

Afmetingen: 27 x 36 oblong
1893 Bibliotheek der Nederlandsche Letteren. Lectuur voor iedereen, bizonder geschikt voor het onderwijs.

Verschenen: Pr. Van Duysse, L. Couperus, F. de Cort, Hooft, Van Droogenbroeck, V.A. de la Montagne, C. Buysse, J.M. Dautzenberg, Vondel (2 deeltjes), Sleeckx, A; Rodenbach, Max Rooses, Antheunis, Een volkssprookje ("Van den sterken Smidsgast…"), Aug. Snieders, Huyghens (2 deeltjes) Ledeganck (2 d.), H. Baelden.
Gent: Ad. Hoste. 1893-1903

Ieder bundeltje: 32p. telkens met een korte inleiding over de schrijver door Pol de Mont.
1894 Een blik in Oud-Antwerpen.Anonieme publicatie. Antwerpen: Bouchery. -32p.

Afmetingen: 16.50 x 13
1896 Sedert Potgieters dood: Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters, bijeengebracht. 1875-1897. (bloemlezing)

1904: 2de druk
onder de titel: Verzen van Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters
1908: 3de druk
1913: 4de druk
1919: 5de druk
Zwolle: Tjeenk Willink. -XXIV+366p
1898 Poètes belges d'expression française. (Anthologie)

Bloemlezing met aanteekeningen door Pol de Mont
Met 2 portretten: Verhaeren en Van Lerberghe
1911: heruitgave onder de titel 'Modernités', uitgegeven bij Simon Blok te Den Haag.
Amelo: W. Hilarius. -324p.

Afmetingen: 17 x 11
1898 Inleiding tot de Poëzie. Schets van een moderne poëtiek in vier boeken (in één band)

Met portretten.
Algemeene begrippen-lyriek-epiek-dramatiek.
Groningen: J.B. Wolters. -21 + 272p.

Afmetingen: 19 x 14
1904 Verzen van Noord en Zuidnederlandsche dichters / bijeengebracht door Pol De Mont, 1875-1904

2de herdruk van Sedert Potgieters dood uit 1897
De Mont Pol Zwolle: Tjeenk Willink. XXIV-364p.
1911 Modernités. Anthologie des meilleurs poètes contemporains belges d'expression française, 1880-1898

Titeluitgave van Poètes belges uit 1898.
Bruxelles: Office de Publicité (J. Lebègue et Cie). -24p.

Afmetingen : 17 x 11
1912 Séparation administrative., par M. Jennissen et M. Pol de Mont.

Reeks brieven.
Gent: Uitgeversmij Plantyn. Z.j. [1912] - 55p.

Afmetingen: 16 x 12
1912 Poëzie en Proza uit de werken van de beste Zuid- en Noordnederlandsche schrijvers ten gebruike van lager-, middelbaar- en normaal onderwijs. Eerste Deel. Eerste Stuk: Poëzie. Vierde, merkelijk verbeterde en vermeerderde, voortaan onveranderlijke uitgave.

Pol De Mont en Maurits Sabbe. [bewerking van Poëzie en proza 1888]
Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste. -252p.
1912 Openingsrede, 32ste Nederl. Taal- en Letterkundig Kongres.

Naar de stenogr. Opname door A. de Ridder en F. van Laar.
Antwerpen: Jan Bouchery. Z.j. [1912] -31p.

Afmetingen: 25 x 16.00
1913 Poëzie en Proza uit de werken van de beste Zuid--en Noordnederlandsche schrijvers ten gebruike van lager-, middelbaar- en normaal onderwijs. Eerste Deel. Tweede Stuk: Proza. Vierde, merkelijk verbeterde en vermeerderde, voortaan onveranderlijke uitgaaf.

Pol De Mont en Maurits Sabbe. [bewerking van Poëzie en proza 1888]
Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste. -400p.
1919 Een droom van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak : de geesten van de afgestorven Vlaamschgezinden op het Kielkerkhof te Antwerpen, vergaderd in de nacht van 11 tot 12 juli 1919

Onder het pseudoniem MULTAFERO .
Brussel: Libertas. Z.j. [1919] -16p.

Afmetingen: 25 x 16.50
1921 Een-en-twintig redevoeringen. (essay)

Met inleiding van Lode Monteyne.
Met 2 portretten en 1 autograaf van Pol de Mont.
De Mont Pol Antwerpen: Gust Janssens. -XI + 216p.

Afmetingen: 25.50 x 16.50

Geraadpleegde bronnen:

Website: Schrijversgewijs.be.

Naar boven Print deze pagina